Одитори на пътища

В Държавен вестник, бр. 78 от 7.10.2011г., е обнародвана Наредба № РД-02-20-14 от 29.09.2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация "Одитор по пътна безопасност", в сила от 11.10.2011 г.

Наредбата е  издадена  на основание чл. 36д, ал. 3 и 4 от Закона за пътищата  от Министерството на регионалното развитие и благоустройството  и  е съгласувана с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на вътрешните работи.

С нея са уредени въпросите за:

-  обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност;

- обхвата и съдържанието на одита за пътна безопасност,

- условията и реда за извършването на оценката и на одита,

-  условията и реда за придобиване и признаване на професионалната квалификация "одитор по пътна безопасност";

-  условията и реда за преминаване на периодични курсове за допълнително обучение на одиторите по пътна безопасност.

Одит за пътна безопасност

Одитът за пътна безопасност е  независима, подробна систематична проверка за техническа безопасност, свързана с проектните характеристики на пътен инфраструктурен проект, която обхваща  всички етапи от планирането до началната експлоатация. Този одит завършва с доклад, който е неразделна част от инвестиционния проект.

В одита за пътна безопасност се посочват проектните елементи, които могат да се окажат критични за безопасността. Когато  в хода на проверката се установи, че има недостатъци на проекта и той не бъде коригиран преди края на съответния етап, се посочват причините за това в приложение, което е неразделна част от проекта.

Одитът има за цел намаляване на вероятността за възникване на пътнотранспортни произшествия чрез идентифициране на потенциално опасни пътни участъци и проектни характеристики и предписване на мерки за тяхното отстраняване.

Одит за пътна безопасност се извършва задължително за републикански пътища, които са част  от трансевропейската пътна мрежа на територията на Република Бълга-рия.  Одит по реда на тази наредба  може  да се извършва и за републикански пътища извън тези, които са част от трансевропейската пътна мрежа, както и за общинските пътища.

На одит за пътна безопасност подлежат проектите за ново строителство, реконструкция и основен ремонт (рехабилитация).

Възлагане, извършване и приключване на одитите за пътна безопасност

Администрацията, управляваща пътя, изработва техническо задание за одит за пътна безопасност. Изходната информация за техническото задание се осигурява от проектантите по заявка на администрацията, управляваща пътя.

Администрацията, управляваща пътя, взема решение по одитния доклад, в което се отразяват:

1. препоръките, които се приемат;

2. препоръките, които не се приемат, и причините за това;

3. очакваните проектни изменения във връзка с приетите препоръки.

В следващите фази на проектирането се взема предвид това решение на администрацията по по одитния доклад.

Изпълнението на одити за пътна безопасност се възлага на физически и/или юридически лица.

В екипа на юридическите лица за изпълнение на одита за пътна безопасност задължително участва физическо лице със сертификат за придобита професионална квалификация "одитор по пътна безопасност".

Одиторът по пътна безопасност няма право да извършва одит на инфраструктурен проект, в който е участвал самостоятелно или като част от юридическо лице при неговото планиране, проектиране, строителство или експлоатация.

Одитор по пътна безопасност

Одитор по пътна безопасност може да бъде всяко физическо лице, което притежава сертификат за професионална квалификация "одитор по пътна безопасност" и отговаря на изискванията на чл. 36д от Закона за пътищата.

Одиторът извършва проверки и докладва само за проблеми, свързани с пътната безопасност на инвестиционния проект, и не извършва проверки за съответствието на проекта по отношение на други критерии, различни от пътната безопасност.

Одиторът носи отговорност за препоръките, дадени в одитния доклад, пред администрацията, управляваща пътя.

Одит по пътна безопасност може да се извършва и от лице, представило заверено копие от документ, удостоверяващ правото да се извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на държава - страна по споразумението за Европейското  икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.

Тези лица са длъжни да представят пред администрацията, управляваща пътя, доказателства относно компетентността на органа, издал документа, удостоверяващ правото да се извършва одитна дейност.

Документът, удостоверяващ правото да се извършва одит по пътна безопасност, се предоставя на администрацията, управляваща пътя, която може да проверява дали същият е издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на държава  - страна по споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария.

Обучение по професионална квалификация "одитор по пътна безопасност"

Обучението по професионална квалификация "одитор по пътна безопасност" се извършва от висши училища, акредитирани по реда на Закона за висшето образование и провеждащи обучение по специалност "строителен инженер". 

Професионалната квалификация "одитор по пътна безопасност" се поддържа чрез курсове за допълнително обучение, провеждани на всеки две години.

След преминаването на тези курсове одиторът по пътна безопасност получава удостоверение  от посочените висши училища и то е неразделна част от сертификата за професионална квалификация "одитор по пътна безопасност". В удостоверението трябва да е посочена и Програмата на курса за допълнително обучение. Тази програма се предлага и утвърждава от ръководителя на съответното висше училище и се съгласува от министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на вътрешните работи.

Висшите училища, издаващи сертификат за професионална квалификация "одитор по пътна безопасност", имат задължението да изпращат на Министерството на регионалното развитие и благоустройството поне веднъж в годината актуализирани списъци на преминалите обучение за професионална квалификация "одитор по пътна безопасност", както и за преминалите периодични курсове за допълнително обучение.

В периода 12 ноември – 15 декември 2012 г. се проведе първият специализиран курс за придобиване на професионална квалификация „одитор по пътна безопасност”, успешно завършен от 25 строителни инженери със специалност „Пътно строителство”. Поименен списък на притежаващите необходимата квалификация може да намерите в сайта на Българската браншова асоциация „Пътна безопасност” на адрес: http://www.bbars.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=59&Itemid=60&lang=bg. Услугите на тези специалисти могат да бъдат ползвани от общините при реализиране на инфраструктурни проекти за пътно строителство на етапи: прединвестиционни проучвания; идейни проекти; технически и/или работни проекти; преди въвеждане на пътя в експлоатация; по време на началната експлоатация на пътя, както и при провеждането на инспекции на безопасността на движението по съществуващите улици и общински пътища.

Европейска комисия

"Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Главна дирекция "Мобилност и транспорт" към ЕК