Интермодалност

Съвременното развитие на мобилноста и транспорта в градовете е немислимо без включването на мерки ограничаващи използването на лични автомобили и такива, които предоставят възможност за евтино, енергийно ефективно и бързо алтернативно придвижване. Интеграцията на велосипеден и обществен транспорт (т.нар.интермодалност) е част от страгегическото развитие на големите градове като енергийно устойчиви и еколгично чисти  места за живеене.

Комбинираното използване на велосипеден и обществен транспорт се включва в Стратегиите за Устойчиво Енергийно Развитие на всички градове, подписали споразумението на Кметовете, както и в транспортната визия на всички градове, отговорни към микроклимата и екологичната обстановка в района си. Интермодалността е приветствана и широко използвана в почти всички големи европейски градове, като непрекъснато се търсят начини за нейното подобрение и по-висока функционалност.

Тази част от проект MOBISEC има за задача да представи пилотни мерки, свързани с интермодалността и осигуряване на подходяща среда за развитието и популяризирането й, т.е. създаване на възможност за комбиниране на велосипеден и обществен транспорт.

За целта ще се проведат редица анализи и проучвания, както и работни срещи, за да се установи кои са най-подходящите мерки за изпълнение в град Варна.

 

Европейска комисия

"Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Главна дирекция "Мобилност и транспорт" към ЕК