За пътуващи

В последните години град Варна се промени дотолкова, че придвижването в града с автомобил стана истинско предизвикателство. Въпреки, че задръстванията не могат да се сравняват с тези в столицата и други градове с милионно население, Варна изгуби облика си на спокоен и чист град. Все още въздухът е силно замърсен не само от въглеродни емисии, а и от фини прахови частици, като за това голяма вина носят автомобилите.

Проблем за пътуващите с лек автомобил в града е също и липсата на паркоместа и паркинги, осигуряващи лесен достъп до централна градска част.

Пътната инфраструктура на града се характеризира със следните особености и проблеми, които затрудняват нормалния трафик:

- Големи райони на града (Югозападния), нямат реализирани комуникации според предвижданията на ГКТП-82. Те се обслужват от съществуващите тесни улички, не могат да осигурят ефективно обслужване на зоните, както с товарен, така и с масов обществен пътнически транспорт;

- Отсъстват преки пътни връзки за специализирани обекти и райони, както и артерия, която да осигурява скоростни далечни кореспонденции между най-североизточните и най-южните населени територии;

 - Не е осигурена необходимата улична мрежа и техническа инфраструктура в новообразуваните жилищни и вилни райони, които бързо и интензивно се застрояват, особено в най-северните и най-южните части на територията на общината;

- Неравномерността в развитието и основно в изграждането на мрежата е причина за незадоволително транспортно обслужване на големи територии и затруднено общо функциониране на мрежата (Западна промишлена зона; 9,10,11,12,15 и 16 микрорайони, Ж.к. Бриз, Изгрев и Зеленика, всички селищни образувания);

 - Изчерпана е пропускателната способност на много съществуващи трасета (бул.”Сливница” по цялото си протежение; бул.”Вл. Варненчик” в участъка бул.”Република”-ул.”Отец Паисий”, бул.”Република” в участъка бул.” Вл.Варненчик”-бул.”Трети март”, бул.”Хр. Ботев” в целия си участък, бул.”Княз Борис 1-ви” в участъка бул.” Левски”-възел Дървения мост – през летния сезон, ул.”Отец Паисий” в участъка бул.” Вл. Варненчик” - бул.”Цар Освободител”, бул.”Цар Освободител” в участъка бул.” Христо Смирненски” -възел.”Летище”);

- Улици от второстепенната улична мрежа (ВУМ) работят като първостепенни (ул.”Капитан Райчо” ,”Георги Бенковски”, ”Дрин”, ”Подвис” и др.);

- В най – натоварената централната градска територия 30% от първостепенната улична мрежа и 90% от второстепенната улична мрежа не са ремонтирани повече от 30 години. Тук отсъства пряка пътна връзка между пристанището и острова от една страна и изходящите артерии и западната промишлена зона от друга страна, поради което целият товарен трафик между тези райони се осъществява през северния възел на Аспаруховия мост и ул.“Девня”.

- В градската част на район Приморски не са изградени в крайния си етап почти всички улици от ПУМ, с изключение на бул.”Левски”, бул.”Осми приморски полк” и бул.”Княз Борис-1”;

- Между 70% - 80% от ПУМ и 100% от ВУМ на районите Младост, Вл.Варненчик и Приморски не са ремонтирани повече от 30 години.

Може да се добави, че при сравнение на уличната мрежа в различните райони, район Младост е с най-добра изграденост на уличната мрежа, а район Аспарухово – с най-добре поддържаната ПУМ и ВУМ.

Европейска комисия

"Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Главна дирекция "Мобилност и транспорт" към ЕК