Дейности


Дейностите, които обхваща проект MOBISEC са разделени в шест работни пакета:

  • Управление на проекта: целта е да се организира ефективен работен процес по време на изпълнение на проекта, като се създаде продуктивен подход за управление, който да бъде приложен от всички партньори. В част от задачите влиза също разработването на проектен план за дейностите на подпериоди, изработване на текущи и финален отчет и др.
  • Безопасност на велосипедисти и пешеходци: Ще се създаде интернет портал за устойчива мобилност със списък на градските маршрути, които са безопасни за велосипедисти; ще се разработи интерактивна карта на града, базирана на GIS
  • Интермодалност и подобряване на устойчивата транспортна инфраструктура: Ще се проучат връзките между различните видове транспорт и възможностите им за връзка с велосипедния такъв; ще се проучат възможностите за използване на информационни компютърни инструменти, чрез които да се развие велосипедния транспорт; ще се изградят велосипедни паркинги в близост до спирки на обществения транспорт с цел развитие на интермодалността; ще се проучи необходимото пространство, безопасност на зоните, близост до други видове транспорт, спирки на автобуси/тролеи, обществени паркинги за автомобили, училища и необходимостта от мобилност на съответното население в района
  • Участие на гражданите: Ще се сформират работни групи със заинтересованите страни, които ще дават мнения, предложения по въпроси, свързани с реализацията на проекта
  • Оценка: Ще се оценят резултатите от всички работни пакети и ще се определят ключовите фактори за успех във всеки от участващите региони при разработването на устойчиви транспортни модели, интермодалността и на проекта като цяло.
  • Информираност и обучение: План за разпространение и популяризиране; лого и интернет сайт на проекта; стандартни и иновативни информационни материали; информационни кампании

Европейска комисия

"Този проект се изпълнява с финансовата подкрепа на Главна дирекция "Мобилност и транспорт" към ЕК